wx
  • zh
  • hk
  • en

Home > Bao Fu Ling FAQ > Baofuling packing history

View History

Baofuling packing history
Beijing Baoshutang Sci-Tech Pharmaceutical Co., Ltd. / 2012-09-12

baofuling packing 1

宝肤灵历史包装图片一

baofuling packing 2

宝肤灵历史包装图片二宝肤灵历史包装图片三

baofuling packing 3

baofuling packing 4

宝肤灵历史包装图片四

2012 baofuling packing(Now)

2012 baofuling inner packing: